Ostutingimused

Ostutingimused

Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Aatel Trade OÜ kuuluvale helpmation.ee (edaspidi helpmation.ee) klientide (edaspidi Klient) vahel kaupade ostmisel/vahendamisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele, reguleerivad Kliendi ja helpmation.ee vahelisi suhteid helpmation.ee tellimustingimused ja väljakujunenud head tavad.

1.4. helpmation.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste- ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel helpmation.ee.  Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. helpmation.ee ja Klient soovivad kaubelda helpmation.ee veebilehekülje helpmation.ee  kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Helpmation.ee -s tellimust vormistades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Hinnakiri

2.1. helpmation.ee  lehel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes.

2.2. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

2.3. helpmation.ee  jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Tellimus tuleb vormistada läbi helpmation.ee  ostukorvi.

3.2. Pärast seda kui Klient on ostukorvi etapid läbinud, saadetakse Kliendile e-arve, kus on täpsed juhised tellimuse eest maksmiseks läbi pangaülekande.

3.3.  Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse eest. Tasudes läbi makseksekuse pangalingi 100% arvest loetakse müügileping samuti sõlmituks.

3.4 Tellimus kehtib 3 päeva, selle aja jooksul maksmata tellimused tühistatakse ja kaup lisatakse uuesti müüki.

Toodete kohale toimetamine ja üleandmine

4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra. Tooted postitame Kliendile kuni 5 tööpäeva jooksul. Antud tarneaegadele tuleb juurde Eestisisese postiliikumise aeg 1-3 tööpäeva. Helpmation.ee  ei kohustu Kliendile tooteid teele panema nädalavahetustel ja pühadel.

4.2. Helpmation.ee  ei ole vastutav tarneaja pikkuse eest. Helpmation.ee  – poolt antud tarneajad on keskmised pakisaabumise ajad.

4.3. Sihtkoha ja/või andmete muutumisest on Klient kohustatud teavitama helpmation.ee  -d.

Helpmation.ee  ja postiteenusfirma ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.4 Helpmation.ee  ei tagasta tellimuse summat, kui paki hoiutähtaeg automaadis lõpeb ja pakk saadetakse meile tagasi. Ostjal on selle järgselt õigus kaubale 7 päeva, tasudes meile transporditeenuse pakkujale tasutud kulud (postikulu samas suurusjärgus, mis tellides) ning lisaks taas postituse kulu, s.o 2x ettemärgitud postikulu summa.

Näide: Ostja tellis kauba, tasudes kauba summale lisaks 3€ postitasu. Saatsime paki teele, Ostja ei läinud pakile järele ettenähtud aja jooksul ning pakk saadeti meile tagasi. Kuupäevast, mil pakk meile tagasi jõudis, on Ostjal võimalik 7 päeva saata meile e-mail, millele vastame postikulu arvega summas 3×2=6€. Arve tasumisel saadame paki uuesti teele.

Kui Ostja ei reageeri 7 päeva jooksul alates kuupäevast, mil pakk meile tagasi jõudis,  ei kuulu tellimuse summa tagastusele, kaup lisatakse müüki tagasi.

4.5. Helpmation.ee  kasutab postiteenusena Smartpost – 3€. Alates 80€ ostu puhul on Kliendile paki kohale toimetamine TASUTA.
Kohale järele tulles paki üleandmine TASUTA.

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest. Selle aja jooksul peab klient oma taganemise soovist teavitama müüjat taganemisavaldusega. Kauba peab tarbija müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest (VÕS § 562lg 1).

5.1.1 Kui klient on esitanudhelpmation.ee -le tellimuse ning selle eest õigeaegselt tasunud, on tellimus sisse antud ning toode/tooted tellitud. Tellimuse saabumise protsessi ajal tellimust tühistada ei saa. Kui toode käes, siis vastavalt 5 punktile helpmation.ee  – müügitingimustele, saab tooteid tagastada. Enne kauba kättesaamist on tarbijal lepingust taganemise õigus vaid juhul, kui see tuleneb poolte vahel sõlmitud lepingust. Helpmation.ee  lepingus tarbijale sellist võimalust antud ei ole ehk tarbijal on õigus lepingust taganeda alles peale kauba kättesaamist.

5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis, koos tervete originaalsiltidega. Toode ei pea olema originaal postipakis.

5.3 Taganemisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, e-maili, taganemispõhjust, vajadusel vahetamissoovi ning arvelduskontot, kuhu tagastussumma tuleb maksta kuni 30 päeva jooksul toote jõudmisest helpmation.ee  -ni.

14-päevane tagastamisõigus ei kehti allahinnatud toodete puhul!

5.5. Kauba tagastamise kulu seadusega ettenähtud summa ulatuses kannab Klient, va p 5.6.

5.6. Helpmation.ee  kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet). Vastavalt võlaõigusseadusele VÕS §-le 220 lg 1 peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab helpmation.ee  endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.8 Kui toode jõuab peale kliendi postitust meieni tingimustele vastavalt, tagastatakse toote kogusumma Kliendi pangakontole seadusega ettenähtud aja jooksul (30 päeva jooksul peale kauba kätte saamist).

Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada (kehtib ainult e-poest ostetud UUTE, kasutamata toodete puhul) 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama helpmation.ee -d probleemist e-posti aadressil info@helpmation.ee  ning esitama järgmise informatsiooni:

*nimi ja kontaktandmed;

*toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);

*tellimuse number

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2 nädala jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda helpmation.ee  poolt tasuta toote parandamist

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub helpmation.ee  Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist.

6.5. Puudusega toote asendamise korral on helpmation.ee  -l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Helpmation.ee kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja helpmation.ee  ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda helpmation.ee-l selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui helpmation.ee keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

Helpmation.ee  ei vastuta:

7.1 Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

7.2 defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

7.3 toote tarneaja pikkuse üle;

7.4 toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral;

Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Helpmation.ee  vastutab Kliendi ees helpmation.ee  poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab helpmation.ee  ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. Helpmation.ee  ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5. Helpmation.ee  ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate ( helpmation.ee  -st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6. Helpmation.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

Muud tingimused

9.1. Helpmation.ee  kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Helpmation.ee  ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja helpmation.ee  Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Helpmation.ee -l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Lisainfo

10.1. Kõik helpmation.ee  tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressil info@helpmation.ee.  Helpmation.ee  vastab Teie saadetud kirjadele esimesel võimalusel.

X